Warunki korzystania
Data wejścia w życie: Grudzień 1, 2017
Ostatnio zaktualizowany: Grudzień 1, 2017

Witamy na tej stronie hostowanej przez Torenna. Torenna utrzymuje tę stronę internetową w celach informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych. Twój dostęp do tej witryny i korzystanie z niej podlega następującym warunkom ("Warunki korzystania"). Przeczytaj je uważnie przed uzyskaniem dostępu do tej witryny lub skorzystaniem z niej, aby w pełni zrozumieć swoje prawa i obowiązki. Wydrukuj kopię niniejszych warunków użytkowania w celach informacyjnych.
Jeśli nie zgadzasz się na poniższe Warunki użytkowania, nie wchodź na tę stronę i nie korzystaj z niej, a zamiast tego skontaktuj się z Torenną na piśmie lub telefonicznie w celu uzyskania dalszych informacji.

Torenna może w dowolnym momencie modyfikować lub zmieniać niniejsze Warunki użytkowania. Wszystkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po ich zamieszczeniu na tej stronie internetowej. Uzyskując dostęp do witryny po opublikowaniu zmian w Warunkach korzystania, zgadzasz się na wszystkie takie zmiany.

Informacje o stronie
Informacje wyświetlane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie mają na celu udzielania konkretnych porad i nie należy polegać na nich w tym zakresie.
Informacje wyświetlane na tej stronie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Torenna zastrzega sobie prawo do modyfikowania takich informacji bez obowiązku powiadamiania wcześniejszych lub obecnych użytkowników witryny. Torenna nie składa żadnych oświadczeń, że materiały na tej stronie są odpowiednie lub dostępne do użycia w dowolnej prowincji lub w innych krajach poza Kanadą. Uzyskując dostęp do tej witryny, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem prowincji lub kraju, w którym mieszkasz.
Wszystkie oferty przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie są zabronione i podlegają obowiązkowi publikowania jakichkolwiek oficjalnych zasad odnoszących się do takich ofert. Niektóre usługi oferowane na tej stronie mogą nie być dostępne w niektórych obszarach.

Prawa własności intelektualnej
Prawa autorskie 2017, autor: Torenna. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie prawa autorskie do tekstu, audio, wideo, grafiki, wykresy, zdjęcia, ikony oraz projektowanie, wybór i rozmieszczenie treści w dowolnym medium na tej stronie są chronione prawem autorskim Torenna, o ile nie zaznaczono inaczej. Charakterystyczny i oryginalny układ i prezentacja tej strony internetowej stanowi również podlegający ochronie strój branżowy zgodnie z obowiązującym prawem federalnym. Ponadto na tej stronie pojawia się wiele zastrzeżonych nazw i znaków należących do Torenna. Ta strona internetowa może zawierać również odniesienia do znaków firm zewnętrznych oraz kopie materiałów chronionych prawami autorskimi stron trzecich, które są własnością ich właścicieli.
Niniejszym potwierdzasz, że ta strona internetowa i treść są chronione przez wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące przepisy. Korzystanie z witryny nie przyznaje ani nie przekazuje użytkownikowi żadnych praw własności lub innych praw do treści i, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, nic w niniejszym dokumencie ani na stronie internetowej nie może być interpretowane jako udzielanie użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej licencji na mocy którejkolwiek z licencji Torenna. lub wszelkie prawa własności intelektualnej stron trzecich, w tym między innymi wszelkie prawa do pobierania, wyświetlania, powielania, rozpowszechniania, modyfikowania, edytowania, modyfikowania lub ulepszania dowolnej zawartości witryny w jakikolwiek sposób. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach użytkowania, są wyraźnie zastrzeżone przez Torennę. Wszelkie nieuprawnione korzystanie z sukienki handlowej, znaków lub jakiejkolwiek innej własności intelektualnej należącej do Torenna lub jakiejkolwiek strony trzeciej jest surowo zabronione i może być ścigane w najszerszym zakresie prawa.

Korzystanie z tej witryny
Torenna niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niepodlegającej sublicencji i odwołalnej licencji na pobieranie i drukowanie jednej (1) kopii tej zawartości witryny do użytku osobistego i niekomercyjnego, pod warunkiem że użytkownik nie usunie ani nie zmodyfikuje wszelkie informacje o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych zastrzeżeniach własnościowych. Ta ograniczona licencja nie zawiera żadnych praw, które nie zostały tu szczegółowo wyszczególnione, a dla większej pewności nie pozwala w inny sposób używać, kopiować, modyfikować, dystrybuować, kopiować, linkować, ponownie publikować ani transmitować ani używać żadnego robota, pająka, skrobaka. lub w inny zautomatyzowany sposób, aby uzyskać dostęp do tej strony internetowej lub zebrać dowolne treści lub materiały na tej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody Torenna.

Brak odpowiedzialności
W jak największym zakresie dozwolonym przez prawo, Torenna ani żaden z jej funkcjonariuszy, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów lub agentów w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, specjalne, przypadkowe, przykładowe lub wynikowe szkody w jakikolwiek sposób. Szkody za utratę użytkowania, dane, informacje, zyski lub przerwy w działalności lub jakiekolwiek inne szkody powstałe w związku lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z wykonania niniejszej witryny lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej lub z jakimikolwiek materiałami, informacjami lub danymi, uzyskanych za pośrednictwem tej strony internetowej lub w inny sposób wynikających z użytkowania lub niemożności korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek podjętej decyzji lub działań podjętych na podstawie jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na tej stronie i / lub wszelkich błędów lub pominięć w takich treściach, niezależnie od tego, czy takie szkody są oparte na czynach niedozwolonych, umowie, zaniedbaniu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, nawet jeśli Torenna została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie uzyskiwania dostępu i korzystania z tej strony internetowej. Jeśli którekolwiek z powyższych postanowień zostanie uznane za nieegzekwowalne z mocy prawa, w żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Torenna wobec użytkownika w związku z niniejszą witryną za wszystkie szkody, straty i przyczyny działania nie przekroczy sumy 50 CAD.

Bez Gwarancji
Torenna podejmuje wszelkie uzasadnione pod względem handlowym starania, aby zapewnić, że wszystkie materiały, informacje i dane na tej stronie są dokładne i wiarygodne. Jednak dokładność nie może być zagwarantowana. Ta strona internetowa jest dostarczana przez Torenna na zasadzie "jak jest" i "jak jest dostępna". W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Torenna zrzeka się wszelkich domniemanych gwarancji i domyślnych warunków w odniesieniu do tej strony internetowej, w tym, w stopniu nieograniczonym, wszystkich domniemanych gwarancji lub dorozumianych warunków wartości handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności.
Torenna nie gwarantuje ani nie gwarantuje (1) dokładności, kompletności, poprawności, niezawodności, aktualności ani przydatności tej strony internetowej ani żadnych materiałów, informacji lub danych pobranych lub uzyskanych w inny sposób w wyniku korzystania z tej strony internetowej; (2) Wyniki, które można uzyskać z korzystania z tej strony internetowej lub wykorzystania materiałów, informacji lub danych uzyskanych z tej strony internetowej; (3) że korzystanie z tej strony internetowej lub jakichkolwiek materiałów na tej stronie spełni wszelkie wymagania użytkownika; (4) Ten dostęp do strony internetowej będzie nieprzerwany, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów; lub (5) Pliki lub inne materiały i informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej będą wolne od infekcji, wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych kodów, które mogą być szkodliwe dla systemu komputerowego.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na: (1) korzystanie z tej strony internetowej oraz wszelkich materiałów, informacji lub danych pobranych lub uzyskanych w inny sposób w związku z korzystaniem z tej witryny jest według własnego uznania i ryzyka; (2) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody w systemie komputerowym wynikające z utraty danych, które wynikają z pobrania wszelkich materiałów, informacji lub danych oraz wszelkich innych szkód, które mogą zostać poniesione. W żadnym wypadku Torenna ani żaden z jej funkcjonariuszy, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów ani agentów nie będzie odpowiedzialny za zachowanie użytkowników tej witryny.

Witryny stron trzecich
Ta strona internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są utrzymywane lub powiązane z Torenna lub są z nimi powiązane. Wszystkie linki są dostępne tylko dla naszych gości. Torenna nie oznacza, bezpośrednio ani pośrednio, żadnego zatwierdzenia, stowarzyszenia, sponsorowania, poparcia lub powiązania z połączoną lub linkowaną stroną internetową, chyba że jest to wyraźnie określone na tej stronie. Firma Torenna nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzi, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, dokładność ani zasady obowiązujące w przypadku takich witryn. Użytkownik łączy się z innymi stronami lub stronami internetowymi na własne ryzyko, a korzystanie z innych witryn internetowych będzie kontrolowane zgodnie z warunkami użytkowania opublikowanymi w tej witrynie.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Torennę, jej funkcjonariuszy, przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, konsultantów i przedstawicieli przed wszelkimi stratami, wydatkami, roszczeniami osób trzecich, zobowiązaniami, opłatami prawnymi, odszkodowaniami i kosztami roszczeń wynikających z (i) korzystania z witryny i polegania na niej; (ii) korzystanie z materiałów, informacji, danych lub innych treści pobranych lub uzyskanych w inny sposób z tej strony i poleganie na nich; lub (iii) Twoje naruszenie niniejszych Warunków użytkowania, w tym naruszenie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innego prawa Torenna lub jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu.

Interpretacja i spory
Niniejsze Warunki Korzystania podlegają prawu Prowincji Ontario i obowiązującym w tym kraju przepisom prawa, bez względu na przepisy kolizyjne. Miejsce jest wyłączne w Mitchell, Ontario w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków użytkowania, chyba że Torenna postanowi inaczej według własnego uznania.
Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne przez sąd lub arbitra, wówczas sąd lub arbiter może zmienić takie postanowienie w minimalnym zakresie niezbędnym do unieważnienia i ważności ważnego postanowienia. Jeżeli modyfikacja jest niemożliwa lub niewykonalna, wówczas postanowienie zostanie zerwane, a pozostałe warunki niniejszych Warunków użytkowania zostaną zinterpretowane i odczytane w celu nadania im maksymalnej wykonalności.

Całość porozumienia
Poprzez dostęp lub korzystanie z tej strony internetowej, zgadzasz się na niniejsze Warunki użytkowania. Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między Tobą a Torenną w odniesieniu do Twojego dostępu i korzystania z tej witryny. Odstąpienie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków Korzystania będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Torenna i będzie miało zastosowanie wyłącznie do konkretnego zdarzenia i zdarzenia zniesionego w ten sposób. Niedopełnienie przez Torennę wymogu ścisłego przestrzegania niniejszych Warunków lub skorzystania z jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie może stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa, obietnicy ani terminu, który będzie nadal obowiązywał z pełną mocą. Niniejsze Warunki użytkowania będą działać na korzyść następców Torenny i cesjonariuszy.